Informacija

Sveiki apsilankę mūsų svetainėje. „Milwaukee“ savo paslaugas jums teikia pagal šias sąlygas ir pranešimus. Taip pat, kai naudositės bet kuria mūsų svetainės paslauga, jums galios tokiai paslaugai taikomos taisyklės, politika ir sąlygos.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Svetainėje esantys gaminių pavadinimai, modeliai, logotipai, pavadinimai, tekstas, vaizdai, garso ir vaizdo medžiaga yra „Milwaukee Electric Tool“ prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekiniai pavadinimai, autoriaus teisės ir kita nuosavybė (Intelektinė nuosavybė). Visi kiti neregistruotieji ir registruotieji prekinių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė. Joks dalykas šioje svetainėje neturėtų būti aiškinamas kaip bet kokiu būdu suteikiantis teisę naudotis bet kokia svetainėje pateikta „Milwaukee Electric Tool“ intelektine nuosavybe be raštiško „Milwaukee Electric Tool“ leidimo.

SVETAINĖS NAUDOJIMAS

Be raštiško „Milwaukee“ leidimo draudžiama dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kitaip komerciniais tikslais naudoti šią svetainę arba bet kurią jos dalį. „Milwaukee“ ir jos dukterinės bendrovės pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti teikti paslaugas, panaikinti paskyras ir (arba) nutraukti užsakymus, jeigu „Milwaukee“ turi pagrindo manyti, kad kliento elgesys pažeidžia taikomus įstatymus arba kenkia „Milwaukee“ ir jos dukterinių bendrovių interesams.

JOKIŲ GARANTIJŲ; ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS – ŠI SVETAINĖ YRA TOKIA, KOKIA YRA. „MILWAUKEE“ NETEIKIA JOKIŲ IŠSAKYTŲ AR NUMANOMŲ PAREIŠKIMŲ DĖL SVETAINĖS OPERACIJŲ ARBA ŠIOJE SVETAINĖJE ESANČIOS INFORMACIJOS, TURINIO, MEDŽIAGŲ ARBA GAMINIŲ.

„Milwaukee Electric Tool“ neprisiima jokios atsakomybės ir neturi būti laikoma atsakinga už bet kokį jūsų kompiuterio, įrangos, programinės įrangos, duomenų ar kito turto sugadinimą ar galinčius užkrėsti virusus jums prisijungus, naudojantis arba naršant po šią svetainę arba iš šios svetainės ar bet kurių susietų svetainių jums atsisiuntus bet kokią medžiagą, duomenis, tekstą, paveikslus, vaizdo ar garso medžiagą.

KIEK TIK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, „MILWAUKEE“ IŠSIŽADA VISŲ AIŠKIŲ IR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PREKYBAI IR TAM TIKRAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISĖS IR TEISIŲ NEPAŽEIDIMO. „MILWAUKEE“ JOKIAIS BŪDAIS NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIO POBŪDŽIO ŽALĄ DĖL ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMO, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, BAUDŽIAMĄJĄ IR PASEKMINĘ ŽALĄ, ARBA BET KOKIUS NUOSTOLIUS DĖL NEGALĖJIMO NAUDOTIS, DUOMENŲ AR PELNO PRARADIMO, ATSIRADUSIO DĖL CIVILINĖS TEISĖS AR SUTARTIES PAŽEIDIMO.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINES IR NESUSIJĘ GAMINIAI

„Milwaukee“ nekontroliuoja susietų svetainių ir neprisiima atsakomybės už bet kokios susietos svetainės turinį ar bet kokią nuorodą susietoje svetainėje arba bet kokius tokių svetainių pakeitimus ar atnaujinimus. Šias nuorodas „Milwaukee“ jums teikia tik dėl patogumo, o bet kokios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad „Milwaukee“ patvirtina tokią svetainę. „Milwaukee Electric Tool“ arba jos dukterinėms bendrovėms nepriklausančių gaminių, leidinių ar svetainių aprašymai ar nuorodos į juos nereiškia tokio gaminio, leidinio ar susietos svetainės patvirtinimo. „Milwaukee Electric Tool“ nepatikrino visos su Svetaine susietos medžiagos ir nėra atsakinga už bet kokios tokios medžiagos turinį. Naudodamiesi nuorodomis į bet kurias kitas svetaines prisiimate visą riziką.

KOMUNIKACIJA SU ŠIA SVETAINE

Draudžiama skelbti arba siųsti bet kokią neteisėtą, grasinančio pobūdžio, šmeižikišką, įžeidžiančią, nepadorią, skandalingą, kurstančią nesantaiką, pornografinę, šventvagišką medžiagą arba bet kokią medžiagą, kuri būtų laikoma nusikalstama arba skatintų nusikalstamą elgesį, sukeltų civilinę atsakomybę arba kitaip pažeistų bet kokį įstatymą. „Milwaukee Electric Tool“ visapusiškai bendradarbiaus su bet kokiomis teisėsaugos institucijomis ar paklus teismo nurodymui, reikalaujančiam arba nurodančiam „Milwaukee Electric Tool“ atskleisti tokią informaciją ar medžiagą skelbiančio asmens tapatybę arba padėti nustatyti tokio asmens tapatybę ir buvimo vietą.

Nors „Milwaukee Electric Tool“ gali stebėti arba peržiūrėti bet kokias diskusijas, pokalbius, skelbimus, transliacijas, diskusijų forumus ir kitas panašias svetainėje esančias bendravimo priemones, „Milwaukee Electric Tool“ niekaip neįsipareigoja to daryti ir neprisiima jokios atsakomybės dėl jų turinio, taip pat neprisiima jokios atsakomybės už jų klaidas, įžeidimus, praleidimus, melą, nešvankybes, pornografiją, šventvagiškumą, pavojingumą arba netikslumą. „Milwaukee Electric Tool“ neprisiima jokios atsakomybės dėl jūsų arba bet kokios nesusijusios trečiosios šalies veiksmų ar ryšių šioje svetainėje ar už jos ribų.AUTORIAUS TEISĖS © 2012
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
D-71364 Winnenden
Tel.: +49 7195 12-0
aewinfo@tti-emea.com
www.milwaukeetool.eu

Vykdomieji direktoriai
Alexandre Duarte
Philippe Buisson
Dyann Kostello
Alexander Krug

Registracijos
Registro teismas: AG Stuttgart HRB 261602
PVM ID Nr.: DE 811155721